خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:18019   بروزرسانی: 11-06-1394

Mohammad Hossein Davoodvandi
محمدحسین داودوندی
مربی - بازنشسته

پست الکترونيکی
mhd.davodvandi@yahoo.com      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/davoodvandi-mohammad

تلفن
      +98 (0) 24 3305 2302

فکس
   +98 (0) 24 3228 1

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده کشاورزی، گروه زراعت، صندوق پستی 45195-313