خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:23894   بروزرسانی: 17-09-1398

Parvaneh Delfani
پروانه دلفانی
استادیار

پست الکترونيکی
delfani.parvaneh@znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/delfani-parvaneh

تلفن
      +98 (0) 24 3305 4137

فکس
   +98 (0) 24 3228 1

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده مهندسی، گروه نقاشی، اتاق 115،ص پ 38791-45371