خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:25582   بروزرسانی: 29-10-1399

Mostafa DinMohammadi
مصطفی دین محمدی
استادیار

پست الکترونيکی
dinm@znu.ac.ir      dinm78@gmail.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/dinmohammadi-mostafa

تلفن
      +98 (0) 24 3305 2853

فکس
   +98 (0) 24 3228 13162

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده علوم انسانی، گروه اقتصاد، اتاق 333، کدپستی 38791-45371