خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:4114   بروزرسانی: 03-07-1401

Hossein Ebrahimnezhad-Khaljiri
حسین ابراهیم نژاد خالجیری
استادیار

پست الکترونيکی
ebrahimnezhad@znu.ac.ir      hosseinebrahimnezhad20@gmail.comm
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/ebrahimnezhad

تلفن
      +98 (0) 24 3305 4228

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی مواد، کدپستی 38791-45371