خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:7436   بروزرسانی: 29-05-1401

Elham Mohammadi Achachelooei
الهام محمدی آچاچلوئی
استادیار

پست الکترونيکی
em.mohammadi@znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/emohammadi

آدرس 
دانشگاه زنجان-دانشکده ی علوم انسانی- گروه زبان و ادبیات انگلیسی