خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:23446   بروزرسانی: 22-12-1391

Moradpasha Eskandari Nasab
مرادپاشا اسکندری نسب
دانشیار

پست الکترونيکی
eskandarinasab_M@znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/eskandarinasab-morad

تلفن
      +98 (0) 24 3305 2241

فکس
   +98 (0) 24 3228 13202

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده ;کشاورزی، گروه علوم دامی، صندوق پستی 45195-313