خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:25505   بروزرسانی: 29-11-1402

Abdollah Faraji
عبدالله فرجي
دانشیار

پست الکترونيکی
af1390@yahoo.com      abfaraji@znu.ac.ir
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/faraji-abdollah

تلفن
      +98 (0) 24 3305 4166

آدرس 
دانشگاه زنجان -زنجان کیلومتر 6 جاده ی تبریز -دانشکده ی علوم انسانی -گروه جغرافیا

 

 

 

زندگی زیباست چشمی باز کن            گردشی در کوچه باغ راز کن

هر که عشقش در تماشا نقش بست       عینک بدبینی خود را شکست

من میان جسمها جان دیده ام            درد را افکنده درمان دیده ام

دیده ام بر شاخه ها احساسها          می تپد در دل شمیم یاسها

زندگی موسیقی گنجشک هاست      زندگی باغ تماشای خداست

گر تو را نور یقین پیدا شود               می تواند زشت هم زیبا شود

زندگی یعنی همین پروازها             صبح ها لبخندها  آوازها

     

 

Copyright © 2004-2013, University of Zanjan, Zanjan, Iran