خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:23509   بروزرسانی: 21-05-1394

Abdollah Faraji
عبدالله فرجي
استادیار

پست الکترونيکی
af1390@yahoo.com      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/faraji-abdollah

تلفن
      +98 (0) 24 3305 4166

آدرس 
دانشگاه زنجان -زنجان کیلومتر 6 جاده ی تبریز -دانشکده ی علوم انسانی -گروه جغرافیا

 

 

Copyright © 2004-2013, University of Zanjan, Zanjan, Iran

 

 

زندگی زیباست چشمی باز کن            گردشی در کوچه باغ راز کن

هر که عشقش در تماشا نقش بست       عینک بدبینی خود را شکست

من میان جسمها جان دیده ام            درد را افکنده درمان دیده ام

دیده ام بر شاخه ها احساسها          می تپد در دل شمیم یاسها

زندگی موسیقی گنجشک هاست      زندگی باغ تماشای خداست

گر تو را نور یقین پیدا شود               می تواند زشت هم زیبا شود

زندگی یعنی همین پروازها             صبح ها لبخندها  آوازها