خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:19106   بروزرسانی: 29-11-1392

Bahram Faridi
بهرام فریدی
استادیار - بازنشسته

پست الکترونيکی
b_faridi@znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/faridi-bahram

تلفن
      +98 (0) 24 3305 2337

فکس
   +98 (0) 24 3228 1

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده ---، گروه ---، اتاق -----، صندوق پستی 45195-313