خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:26894   بروزرسانی: 30-03-1399

Ali Fartash
علی فرتاش
مربی - بازنشسته

پست الکترونيکی
fartash@znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/fartash-ali

تلفن
   09126415512   +98 (0) 24 3305 2212

فکس
   +98 (0) 24 3228 -2765

آدرس 
زنجان_ دانشگاه زنجان_دانشکده مهندسی _ گروه مکانیک