خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:21310   بروزرسانی: 30-09-1394

yousof fathi
یوسف فتحی
استادیار

پست الکترونيکی
fathi@znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/fathi-yousof

تلفن
   02433054165   +98 (0) 24 3305 02433052299

فکس
   +98 (0) 24 3228 2283201

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده ادبیات---، گروه -معارف اسلامی--، اتاق -----،ص پ 45195-313