خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:31134   بروزرسانی: 10-04-1393

Saeid Fazli
سعید فضلی
استادیار - بازنشسته

پست الکترونيکی
fazli[at]znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/fazli-saeid

تلفن
      +98 (0) 24 3305 2629

فکس
   +98 (0) 24 3228 13204

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده مهندسي، گروه برق، اتاق E-226، صندوق پستی 45195-313 دانشگاه زنجان، پژوهشکده فناوریهای نوین زیستی