خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:26390   بروزرسانی: 30-08-1402

Mehdi FeyzolahPour
مهدی فیض اله پور
استادیار

پست الکترونيکی
feyzolahpour@znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/feayzollahpour-mehdi

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده ---، گروه ---، اتاق -----، کدپستی 38791-45371