خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:6323   بروزرسانی: 25-03-1403

Fatemeh Ghasemzadeh
فاطمه قاسم زاده
استادیار

پست الکترونيکی
ghasemzadeh@znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/fghasemzadeh

تلفن
      +98 (0) 24 3305 4468

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده علوم انسانی، گروه حسابداری، صندوق پستی 45195-313