خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:2326   بروزرسانی: 28-05-1401

Fatemeh Ghasemzadeh




فاطمه قاسم زاده
استادیار

پست الکترونيکی
ghasemzadeh@znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/fghasemzadeh

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده علوم انسانی، گروه حسابداری، صندوق پستی 45195-313