خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:6295   بروزرسانی: 20-12-1399

Fatemeh Nekounam
فاطمه نکونام
استادیار

پست الکترونيکی
nekounam@znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/fnekunam

تلفن
      +98 (0) 24 3305 4524

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده کشاورزی جدید، گروه علوم باغبانی، اتاق21 ، کد پستی 4537138791