خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:24143   بروزرسانی: 07-12-1400

Reza Fotovat
رضا فتوت
دانشیار

پست الکترونيکی
r_fotovat@znu.ac.ir      fotovatreza@gmail.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/fotovat-reza

تلفن
      +98 (0) 24 3305 4513

فکس
   +98 (0) 24 3228 33054554

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده کشاورزی، گروه زراعت و اصلاح نباتات، ، صندوق پستی:38791-45371