خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:11009   بروزرسانی: 27-06-1401

Aliakbar Ghadi
علی اکبر قادی
استادیار

پست الکترونيکی
Ghadi@znu.ac.ir      Materialcourse20@gmail.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/ghadi

تلفن
      +98 (0) 24 3305 4355

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی مواد، اتاق 7، کدپستی 38791-45371