خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:34327   بروزرسانی: 13-12-1402

Jalal Ghasemi
جلال قاسمی
دانشیار

پست الکترونيکی
j.ghasemi@znu.ac.ir      jalal_ghasemi@yahoo.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/ghasemi-jalal

تلفن
      +98 (0) 24 3305 2766

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی مکانيک، اتاق 215