خانه :: اساتید :: اخبار

Ahmad Gheidi
احمد قیدی
استادیار

پست الکترونيکی
ahgheidi@yahoo.com      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/gheidi-ahmad

آدرس 
دانشگاه زنجان-کیلومتر 6 جاده زنجان - تبریز - دانشکده کشاورزی، گروه آموزشی ترویج و آموزش کشاورزی