خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:37533   بروزرسانی: 04-12-1397

Massomeh Ghorbanloo
معصومه قربانلو
دانشیار

پست الکترونيکی
m_ghorbanloo@znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/ghorbanloo-massomeh

تلفن
      +98 (0) 24 3305 4084

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده علوم، گروه شیمی، کد پستی 4537138791