خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:23135   بروزرسانی: 30-11-1402

Ali Haji-abolfath
علی حاجي ابوالفتح
استادیار

پست الکترونيکی
aliabolfath@znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/hajabolfath-ali

تلفن
      +98 (0) 24 3305 4010

فکس
   +98 (0) 24 3228 4044

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشكده علوم، گروه زمين شناسي، صندوق پستی 45195-313