خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:320   بروزرسانی: 21-02-1403

Hossein Hamdi
حسین حمدی
استادیار

پست الکترونيکی
hamdi@znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/hamdi

تلفن
      +98 (0) 24 3305 4329

آدرس 
زنجان، دانشگاه زنجان، دانشکده علوم انسانی، گروه حقوق، کدپستی 38791-45371