خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:30949   بروزرسانی: 11-05-1398

Hemmati Roghayeh
رقیه همتی
دانشیار

پست الکترونيکی
rhemati@znu.ac.ir      rhemati2001@gmail.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/hemati-roghayeh

تلفن
    33052300   +98 (0) 24 3305 4053

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده کشاورزی، گروه گیاهپزشکی، کدپستی: 38791-45371