خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:39596   بروزرسانی: 27-02-1401

Seyed Hadi Hosseini
سید هادی حسینی
استادیار

پست الکترونيکی
hhosseini@znu.ac.ir      sied_hadi@yahoo.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/hoseini-hadi

تلفن
      +98 (0) 24 3305 2763

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده مهندسی، گروه برق، ص پ 45195-313