خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:2623   بروزرسانی: 21-09-1402

Morteza Hoseinzadeh
مرتضی حسین زاده
استادیار

پست الکترونيکی
mhoseinzadeh[at]znu.ac.ir       
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/hoseinzadeh

تلفن
      +98 (0) 24 3305 4101

آدرس 
زنجان - بلوار دانشگاه - دانشگاه زنجان - دانشکده علوم انسانی - گروه فلسفه - کدپستي: 38791-45371