خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:1754   بروزرسانی: 12-09-1402

Morteza Hoseinzadeh
مرتضی حسین زاده
استادیار

پست الکترونيکی
mhoseinzadeh[at]znu.ac.ir       
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/hoseinzadeh

آدرس 
زنجان - بلوار دانشگاه - دانشگاه زنجان - دانشکده علوم انسانی - گروه فلسفه - کدپستي: 38791-45371