خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:29299   بروزرسانی: 01-08-1399

Mir Vahid Hosseini
میروحید حسینی
استادیار

پست الکترونيکی
mv.hosseini[at]znu.ac.ir      mv.hosseini[at]gmail.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/hosseini-vahid

تلفن
      +98 (0) 24 3305 2571

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده علوم، گروه فیزیک، اتاق 320، کدپستی 38791-45371