خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:929   بروزرسانی: 22-11-1402

Hossein Tahmasebi Moghaddam
حسین طهماسبی مقدم
استادیار

پست الکترونيکی
tahmasebihossein@znu.ac.ir      tahmasebi0241@gmail.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/htahmasbi

آدرس 
دانشگاه زنجان - کیلومتر5 جاده تبریز - گروه جغرافیا-ص پ 313