خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:32261   بروزرسانی: 11-06-1397

Mohsen Kalantari
محسن کلانتری
دانشیار

پست الکترونيکی
mohsenkalantari@znu.ac.ir      mohsenkalantari@yahoo.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/kalantari-mohsen

فکس
   +98 (0) 24 3228 7276287

آدرس 
دانشگاه زنجان.دانشکده علوم انسانی.گروه جغرافیا