خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:11308   بروزرسانی: 13-11-1398

Akram KarimiAsl
اکرم کریمی اصل
استادیار

پست الکترونيکی
karimiasl[at]znu.ac.ir      akramkarimiasl@gmail.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/karimia

تلفن
02433054306      +98 (0) 24 3305 4306

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده علوم انسانی، گروه علوم ورزشی، اتاق 612، کدپستی 38791-45371