خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:21887   بروزرسانی: 31-06-1399

Ghasem Mohammadi Kashani
قاسم محمدی کاشانی
دانشیار

پست الکترونيکی
kashani_gm@znu.ac.ir      gmkashani@gmail.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/kashani-ghasem

فکس
   +98 (0) 24 3228 1

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی، اتاق 207،ص پ 313