خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:27864   بروزرسانی: 26-03-1398

Sahar Kavandi
سحر کاوندی
استاد

پست الکترونيکی
drskavandi@znu.ac.ir      drskavandi@yahoo.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/kavandi-sahar

تلفن
      +98 (0) 24 3305 4110

فکس
00982415283201   +98 (0) 24 3228 009824-3346272

آدرس 
دانشگاه زنجان-دانشكده علوم انساني - گروه فلسفه.