خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:23250   بروزرسانی: 17-11-1396

Aurang Kavousi
اورنگ کاوسی
دانشیار

پست الکترونيکی
akavousi@gmail.com      akavousi@znu.ac.ir
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/kavousi-aurang

فکس
   +98 (0) 24 3228 3202

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده کشاورزی، گروه گیاه پزشکی، اتاق 12،کد پستی 4537138791

 

 

 

یک انسان می تواند آزاد باشد بدون آن که انسانی بزرگ گردد، اما هیچ انسانی نمی‌تواند بزرگ گردد بی آن که آزاد باشد.

                                                                                                                                         جبران خلیل جبران

 تصور کن اگر قرار بود هر کس به اندازهٔ دانش خود حرف بزند چه سکوتی بر دنیا حاکم می‌شد.