خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:23935   بروزرسانی: 30-03-1403

Aurang Kavousi
اورنگ کاوسی
دانشیار

پست الکترونيکی
akavousi@gmail.com      akavousi@znu.ac.ir
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/kavousi-aurang

تلفن
   33052433   +98 (0) 24 3305 2248

فکس
   +98 (0) 24 3228 3202

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده کشاورزی، گروه گیاه پزشکی، کد پستی 4537138791

 

 

 

یک انسان می تواند آزاد باشد بدون آن که انسانی بزرگ گردد، اما هیچ انسانی نمی‌تواند بزرگ گردد بی آن که آزاد باشد.

                                                                                                                                         جبران خلیل جبران

 تصور کن اگر قرار بود هر کس به اندازهٔ دانش خود حرف بزند چه سکوتی بر دنیا حاکم می‌شد.