خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:9164   بروزرسانی: 15-08-1401

Omid Khademnoe
امید خادم نوع
استادیار

پست الکترونيکی
khademnoe@znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/khademnoe-omid

تلفن
      +98 (0) 24 3305 4737

آدرس 
زنجان، دانشگاه زنجان، دانشکده علوم، گروه آمار، کدپستی 38791-45371