خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:36549   بروزرسانی: 14-02-1398

Ramin Khamedi
رامین خامدی
دانشیار

پست الکترونيکی
khamedi@znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/khamedi-ramin

تلفن
      +98 (0) 24 3305 4062

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی مکانیک، اتاق 221