خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:19468   بروزرسانی: 27-03-1401

Naghme Kharazian
نغمه خرازیان
استادیار

پست الکترونيکی
naghme.kharazian@znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/kharazian-naghme

تلفن
      +98 (0) 24 3305 4761

فکس
   +98 (0) 24 3228 1

آدرس 
دانشگاه زنجان، ساختمان معماری و هنر، طبقه سوم، گروه نقاشی