خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:35639   بروزرسانی: 28-06-1399

Alireza Khavandi
علیرضا خاوندی خیاوی
دانشیار

پست الکترونيکی
khavandi@znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/khavandi-alireza

تلفن
      +98 (0) 24 3305 2497

فکس
   +98 (0) 24 3228 2611

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده مهندسی، گروه عمران