خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:3867   بروزرسانی: 27-11-1401

Mahdi Khodabandeh
مهدی خدابنده
استادیار

پست الکترونيکی
khodabandeh[at]znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/khodabandeh

تلفن
      +98 (0) 24 3305 4069

آدرس 
زنجان- بلوار دانشگاه- دانشگاه زنجان- دانشکده مهندسی- گروه برق، اتاق E110، كد پستي: 38111-45371