خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:24911   بروزرسانی: 18-12-1400

Mohammad Ali maleki
محمد علی ملکی
استادیار

پست الکترونيکی
maleki(at)znu(dot)ac(dot)ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/maleki-ali

تلفن
      +98 (0) 24 3305 2524

فکس
   +98 (0) 24 3228 2540

آدرس 
زنجان، دانشگاه زنجان، دانشکده علوم، گروه فيزيك، اتاق 220،ص پ 313