خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:12906   بروزرسانی: 21-07-1401

mahdi maleki
مهدی ملکی
استادیار

پست الکترونيکی
mmaleki[at]znu.ac.ir      k.mahdi.maleki@gmail.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/maleki-mahdi

تلفن
      +98 (0) 24 3305 4026

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی شیمی، اتاق 28، کدپستی 38791-45371