خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:25343   بروزرسانی: 18-10-1398

Reza Masoumi
رضا معصومی
دانشیار

پست الکترونيکی
rmasoumi@znu.ac.ir      masoomi.reza@gmail.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/masoumi-reza-1

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده کشاورزی، گروه علوم دامی، کدپستی 38791-45371