خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:2677   بروزرسانی: 09-02-1402

Maryam Khoshkam
مریم خوشکام
دانشیار

پست الکترونيکی
khoshkam@znu.ac.ir      maryam.khoshkam@gmail.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/mkhoshkam

آدرس 
ايران-زنجان-كيلومتر 6 جاده تبريز دانشگاه زنجان دانشكده علوم گروه شيمي صندوق يستي313-45195 كد يستي: 4537138111