خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:35757   بروزرسانی: 07-11-1398

Mahdi Moghimi
مهدی مقیمی
استادیار

پست الکترونيکی
m.moghimi[at]znu.ac.ir      mmoghimi50[at]yahoo.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/moghimi-mahdi

تلفن
      +98 (0) 24 3305 2607

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده مهندسی، گروه معماری، صندوق پستی 313