خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:24445   بروزرسانی: 20-07-1394

Fatemeh Mohammadi moghanjoghi
فاطمه محمدی مغانجوقی
استادیار

پست الکترونيکی
fateme.mohammadi@znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/mohammadi-fatemeh

تلفن
      +98 (0) 24 3305 2299

فکس
   +98 (0) 24 3228 1

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده علوم اجتماعی، گروه حقوق، اتاق632 ،کدپستی 38791-45371