خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:30201   بروزرسانی: 25-09-1398

Shahram Mohammadi
شهرام محمدی
استادیار - بازنشسته

پست الکترونيکی
shahram@znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/mohammadi-shahram

تلفن
      +98 (0) 24 3305 2495

آدرس 
زنجان کیلومتر 5 جاده تبریز دانشگاه زنجان دانشکده مهندسی