خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:268   بروزرسانی: 24-04-1403

Maryam Rahmani
مریم رحمانی
استادیار

پست الکترونيکی
rahmani.maryam@znu.ac.ir      Raheno.mr@gmail.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/mrahmani

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده علوم انسانی، گروه معارف اسلامی، کدپستی 38791-45371