خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:8644   بروزرسانی: 23-08-1400

Marzieh Rahmat
مرضیه رحمت
استادیار

پست الکترونيکی
m.rahmat@znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/mrahmat

تلفن
      +98 (0) 24 3305 2544

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده علوم، گروه فیزیک، صندوق پستی 45195-313