خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:28340   بروزرسانی: 27-07-1402

Hashem Musavi
سید هاشم موسوی
استادیار - بازنشسته

پست الکترونيکی
shmusavi@znu.ac.ir      S.H.Musavi@gmail.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/musavi-hashem

تلفن
02487695   02415152413   +98 (0) 24 3305 2674

فکس
   +98 (0) 24 3228 3204

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده مهندسی، گروه عمران، صندوق پستی 45195-313