خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:24770   بروزرسانی: 16-05-1402

Ghasem Nabatian
قاسم نباتیان
دانشیار

پست الکترونيکی
gh.nabatian@znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/nabatian-ghasem

تلفن
      +98 (0) 24 3305 4278

فکس
(+98) 24 3228 3203   +98 (0) 24 3228 4002

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده علوم، گروه زمین شناسی، کدپستی 38791-45371