خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:27838   بروزرسانی: 13-05-1391

Ali Najafi
علی نجفی
دانشیار

پست الکترونيکی
najafiATznu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/najafi-ali

تلفن
      +98 (0) 24 3305 2525

فکس
   +98 (0) 24 3228 +98243203

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده علوم، گروه فیزیک، اتاق ۲۱۲، صندوق پستی 45195-313

 

 منتقل شده به دانشگاه تحصیلات تکمیلی 

http://iasbs.ac.ir/~najafi