خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:28214   بروزرسانی: 05-05-1391

Sadollah Nasiri Gheydari




سعداله نصیری قيداري
استاد

پست الکترونيکی
nasiri@iasbs.ac.ir      nasiri@znu.ac.ir; nasiri@mps.mpg.de
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/nasiri-sadollah

تلفن
9122418971-218   (+49) 55569794   +98 (0) 24 3305 2537

فکس
   +98 (0) 24 3228 14242223

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده علوم، گروه فيزيك، اتاق 37، صندوق پستی 45195-313