خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:12785   بروزرسانی: 15-10-1398

Hamid Reza Norouzi
حمید رضا نوروزی
استادیار

پست الکترونيکی
hnorouzi[at]znu.ac.ir      norouzihr@gmail.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/norouzi-hamidreza

تلفن
33054296   02433054105   +98 (0) 24 3305 4296

آدرس 
دانشگاه زنجان- دانشکده علوم اجتماعی، گروه علوم ورزشی، اتاق 609، کدپستی 38791-45371